Brev fra Bo Dahlin til svenske Waldorfskolor

Bilaga 1: Brev till skolorna

2002-08-13

 

Till lärarkollegiet vid X-skolan

 

Hej!

 

Vi är ett forskarlag av pedagoger som på uppdrag av Kempe-Carlgrenska stiftelsen arbetar med en utvärdering

av waldorfpedagogiken i Sverige och svenska waldorfskolor. Projektet är baserat i Karlstads universitet men har

förgreningar även till andra institutioner. Gruppen består av följande personer:

 

Bo Dahlin, Karlstads universitet (projektledare)

Agnes Nobel, Högskolan i Gävle

Ingrid Liljeroth, Bräcke Östergård

Cathrine Andersson, Karlstads universitet (projektassistent)

Elisabet Langmann, Kristofferskolan (projektassistent)

 

Eftersom antalet waldorfskolor är relativt många i förhållande till våra resurser är vi tvungna att göra ett urval. Er

skola tillhör en av de elva skolor som blivit valda. Utvärderingen fokuserar på skolår 9 och 12 och behandlar

följande sex frågeställningar:

 

Hur stor andel av waldorfeleverna går vidare till universitet eller annan högre utbildning och hur lyckas

de med dessa studier?

Vilka kunskapsmål uppnås av waldorfelever och av jämförbara elever i kommunala grundskolor och

gymnasier?

Vad gör Waldorfskolorna för elever som har inlärningssvårigheter eller andra funktionshinder?

I vilken mån får waldorfelever hjälp att utveckla de sociala och andra allmänmänskliga förmågor som

behövs för att vara aktiv medborgare i ett demokratiskt samhälle?

I sin egenskap av friskolor får waldorfskolorna många elever från speciella grupper av människor. I

vilken mån bidrar detta till ökad segregation eller ökad förståelse mellan olika befolkningsgrupper?

Kan den statliga lärarutbildningen få en sådan utformning som tillgodoser de krav som waldorfskolorna

ställer på sina lärare, eller behöver dessa skolor en speciellt ”skräddarsydd” lärarutbildning?

 

Frågorna är formulerade av styrelsen för Kempe-Carlgrenska stiftelsen. Det är alltså inte på statens eller

regeringens vägnar som vi genomför denna undersökning. Vi är positivt inställda till waldorfpedagogikens

grundprinciper och ärligt intresserade av att se hur den konkreta, praktiska verkligheten ser ut. Vi hoppas därför

att Ni i kollegiet är villiga att samarbeta med oss i denna undersökning. 

 

Projektet pågår under 3 år (ht02-vt05). Vi avser att göra enkäter och intervjuer med både lärare och elever, i

vissa fall vill vi också göra deltagande observationer av klassrum och lektioner. Under kommande höst tänker vi

koncentrera oss på den första av de sex frågeställningarna ovan (om Er skola inte har skolår 12 berörs Ni alltså

inte av detta).

 

Jag kommer att kontakta Er per telefon någon gång under vecka 34 eller 35 för att höra hur Ni ställer Er till att

deltaga i undersökningen, men Ni är naturligtvis även välkomna att kontakta mig.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Bo Dahlin

Tel: 054 700 11 82

E-post: bo.dahlin@kau.se

Back